Euroopa Liidu olulisemad spordipoliitika dokumendid

Avaldatud Dokument Institutsioon
02.05.2014 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava (2014–2017) kohta est eng Euroopa Liidu Nõukogu
26.11.2013 Nõukogu soovitused tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta est eng Euroopa Liidu Nõukogu
16.11.2012 EL juhised sportlaste topeltkarjääri kohta eng EL ekspertgrupp - Haridus ja treening spordis
01.06.2011 Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava (2011–2014) kohta est eng Euroopa Liidu Nõukogu
18.01.2011 Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonidekomiteele "Euroopa mõõtme arendamine spordis" est eng Euroopa Komisjon
11.07.2007 Valge raamat spordi kohta est eng Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu pädevus spordi valdkonnas on määratud Lissaboni leppega 

13.12.2007, Lissaboni leping, Artikkel 165 13.12.2007, Treaty of Lisbon, Article 165

1. ....Liit panustab Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni.

2. Liidu tegevusega püütakse:
...
— arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.

4. Selleks et aidata kaasa käesolevas artiklis märgitud eesmärkide saavutamisele:
— võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega vastu stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud igasugune liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine;
— võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu soovitusi.

1. ...The Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function.

2. Union action shall be aimed at:
...
— developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports, and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen, especially the youngest sportsmen and sportswomen.

4. In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
— the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the regions, shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States,
— the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus