Euroopa Liidu pädevus spordi valdkonnas on määratud Lissaboni leppega 

13.12.2007, Lissaboni leping, Artikkel 165    13.12.2007, Treaty of Lisbon, Article 165

1. ....Liit panustab Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni.

2. Liidu tegevusega püütakse:
...
— arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.

4. Selleks et aidata kaasa käesolevas artiklis märgitud eesmärkide saavutamisele:
— võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega vastu stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud igasugune liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine;
— võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu soovitusi.

 

1. ...The Union shall contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function.

2. Union action shall be aimed at:
...
— developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports, and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen, especially the youngest sportsmen and sportswomen.

4. In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
— the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, after consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the regions, shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States,
— the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt recommendations.

Euroopa Liidu olulisemad spordipoliitika  strateegia dokumendid

Avaldatud   Dokument   Institutsioon
26.11.2013   Nõukogu soovitused tervist tugevdava kehalise aktiivsuse sektoritevahelise edendamise kohta est eng   Euroopa Liidu Nõukogu
16.11.2012   EL juhised sportlaste topeltkarjääri kohta eng   EL ekspertgrupp
18.01.2011   Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonidekomiteele "Euroopa mõõtme arendamine spordis" est eng   Euroopa Komisjon
11.07.2007   Valge raamat spordi kohta est eng   Euroopa Komisjon
Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Banner

iStock-503524275(reduced).jpg