Isikuandmete kaitse

22. jaanuar 2021

Uus toetusmeede: treeneri tööjõukulu erakorraline ja ühekordne abi

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on kultuuriministeerium loonud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi
SPORDIKLUBIDE, SPORDIKOOLIDE ja SPORDIALALIITUDE TREENERITE TÖÖJÕUKULUDE OSALISEKS KATMISEKS.

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023
Määrus jõustub 22. jaanuaril 2020.a. ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus avaldab kodulehtedel www.sport.ee ja www.spordiinfo.ee teavituse taotluste esitamisest.
Taotlusi saab esitada alates 27. jaanuarist 2021 selleks loodud veebikeskkonnas https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt.
Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. veebruaril 2021.a.
Taotlusvooru rahaline maht on 567 605 eurot.
Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 18. märtsiks 2021.
 Tingimused:
1) Toetust saab taotleda noori (kuni 19-aastased) juhendavate treenerite tööjõukulude katmiseks.
2) Erisus:Ida-Viru maakonnas saab toetust taotleda nii noori kui ka täiskasvanuid juhendavate treenerite tööjõukulude katmiseks.
3) Toetust võib maksta perioodi 12.12.2020 kuni 10.01.2021 eest.
4) Erisus: Treenerite eest, kelle töökoha asukoht on Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas, võib toetust maksta perioodi 12.12.2020 kuni 27.12.2020 eest käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud määras.Nende maakondade ettevõtete toetamiseks on alates 28.12.2020 loodud täiendav toetusmeede Töötukassa kaudu. Tegemist on tööhõiveprogrammi 2021–2023 muudatusega.
5) Toetust saavad taotleda spordialaliit ja spordiklubi, kes on hiljemalt 11. detsembriks 2020 kantud Eesti spordiregistrisse või kelle andmed on Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korras uuendatud, ning spordikool, kelle andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi või kelle andmed on Eesti hariduse infosüsteemi põhimääruses sätestatud korras uuendatud .
6) Toetust ei saa taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse asutusena tegutsev spordikool.
7) Toetuse suurus on kuni 55% treeneri 2020. aasta novembri brutotöötasust või brutotasust koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega (palgafond).
Toetuse suuruse maksimummäär on 750 eurot treeneri kohta.
Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas töötatavate treenerite käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel saadud toetussumma korrutatakse kordajaga 0,5.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) tal on enne 2020. aasta 12. detsembrit sõlmitud ja toetatava perioodi ajal kehtiv tööleping või võlaõiguslik leping antud spordialal kehtivat kutset omava treeneriga, kes on kantud töötamise registrisse ametinimetusega „treener“ või „instruktor“ (ametikoodi algus 3422 või 3423);
2) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;
3) tal puuduvad 12. detsembri 2020 seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud;
4) ta on õigeaegselt esitanud majandusaasta aruande;
5) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem muu toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtpäevaks tagasi maksmata olla.
6) kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu kohustuslike maksude ja maksete tasumist treenerite eest, kelle tööjõukulu katteks täiendav toetus eraldati.

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik : 
Heidi Pihlak
56 54402
e-post: toetus@spordiinfo.ee

22. jaanuar 2021 

Uus toetusmeede: sisespordiobjektide toetamiseks erakorraline ja ühekordne abi

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on kultuuriminister loonud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi 
SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021016
Määrus jõustub 22. jaanuaril 2020.a. ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse avaldab kodulehtedel www.sport.ee  ja www.spordiinfo.ee teavituse taotluste esitamisest.

Vastavalt määrusele kuulutab Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus välja toetusmeetme „COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ taotlusvooru.

Taotlusi saab esitada alates 25. jaanuarist 2021. selleks loodud veebikeskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt
Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 08. veebruaril 2021.a.
Taotlusvooru rahaline maht on 185 000 eurot
Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt  18. märtsiks 2021.

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine spordiobjektide valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle tegevus oli perioodil 12.12.2020 kuni 27.12.2020 oluliselt piiratud või peatatud Harjumaal või Ida-Virumaal või oluliselt piiratud perioodil 12.12.2020 kuni 10.01.2021 teistes Eesti maakondades Vabariigi Valitsuse 10. detsembril 2020. a ja 23. detsembril 2020. a kehtestatud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu.

Määrusest tulenevat toetust saab rakendada  Eesti Spordiregistrisse on kantud 565 tingimustele vastava spordiobjekti ja nende 211 valdaja osas.
Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on kohalik omavalitsus või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik juriidiline isik.

Toetuse suurus on 1,6 eurot ruutmeetri kohta jäähallide ja siseujulate puhul ning 0,8 eurot ruutmeetri kohta ülejäänud spordiobjektide puhul.
Harju maakonnas asuvate spordiobjektide puhul jagatakse ruutmeetri maksumus kahega.

 

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee   

10. detsember 2020

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks on alates 01.01.2021.a Kultuuriministeerium

Vabariigi Valitsuse 03.12.2020.a. istungi otsusega (protokoll nr. 83)  määrati alates 01.01.2021.a Spordikoolituse ja -Teabe SA asutajaõiguste teostajaks haridus- ja teadusministeeriumi asemel kultuuriministeerium.

Sihtasutuse nõukogu koos asutajatega leidis, et kuna asutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks, on põhjendatud selle tegutsemine edaspidi kultuuriministeeriumi valitsemisalas.

 

28.oktoober 2020

ERASMUS+: Sport 2020 rahastuse saanud projektid

20.oktoobril 2020 avaldas Euroopa Komisjon ERASMUS + Sport 2020 taotlusvooru EAC/A02/2019EAC/ edukaks tunnistatud projektide loetelu : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en

Väikeprojektides (Small Collaborative partnerships) on Eesti organisatsioonid kaasatud (6) kuude projekti partnerina.
Kokku said väikeprojektide taotlusvoorus rahastuse 180 projekti.

Koostööpartnerluse projektides (Collaborative partnership) on Eesti organisatsioonid kaasatud viide(5) projekti partnerina sh ühes projektis on Eesti juhtivpartner.
Kokku said koostööpartnerluse taotlusvoorus rahastuse 121 projekti.

Mittetulunduslike Euroopa spordiürituste (Not -for-profit European sport events) projektidesse (kokku 14) Eesti organisatsioone kaasatud ei olnud.

Täpsemat infot kõikide rahastuse saanud projektide kohta vaata siit:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_sncese.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_sscp.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_scp.pdf

 

9. oktoober 2020

Hanketeade

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus kuulutab välja väikehanke treenerikutse taotlemise e-keskkonna loomiseks.

Tellitava töö tulemuseks on e-keskond, mille kaudu taodeldakse ja mille abil menetletakse treenerikutse taotlusi ning otsustatakse kutsete andmised.

Tutvu hanke tingimustega Hanketeates

Pakkumused palume saata priit@spordiinfo.ee hiljemalt 16. oktoobriks 2020 kell 17.00

 

18. september 2020

 

Tulevase treeneri stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2020/2021 õppeaastaks

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumi­konkursi Bakalaureuseõppe vähemalt teise õppeaasta ja Magistriõppe üliõpilastele:Janketeade kes õpivad nominaalõppeajal treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis; kes asuvad kaitsma Bakalaureusekraadi või Magistrikraadi 2021. või 2022. aasta suvel; kes plaanivad rakendada omandatud teadmised ning oskused treeneritöös. 

Stipendiumi eesmärk

Luua stipendiaatidele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks.    

Avalikul stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele:

-   omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit;
-   on Bakalaureuseõppe vähemalt teise õppeaasta üliõpilane või Magistriõppe üliõpilane ja õpib nominaalõppeajal treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool;
-   ta esitab stipendiumikomisjonile essee treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina;
-   järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele.

Avalikul stipendiumikonkursil osaleva üliõpilase eelisteks stipendiumikonkursil on, kui: 

-   tal on kehtiv treenerikutse või ta on asunud taotlema treenerikutset;
-   ülikool annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse;
-   vastav spordialaliit annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse 

Stipendiumi suurus on 300.- eurot kuus, kokku  3 600.- eurot eelolevaks 12 kuuks.
Stipendium makstakse välja kahes osas, kolme kuu stipendium 2020.a  oktoobris ja ülejäänud stipendiumi osa 2020.a detsembris juhul, kui stipendiaat vastab jätkuvalt stipendiumikonkursi tingimustele.

Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna:
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 05. oktoobriks 2020. a
e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, ülikool ja õpitav eriala.

 

28. juuli 2020 

Riikliku abimeetme „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ toetuse saajad

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme 06.07.2020. a korraldusega nr 148 „Erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetuseks“, on kinnitatud vastavaks 87 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlused kokku 121 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 298 sportimispaiga osas.

Toetuse väljamaksmise järgselt korrigeerisid viis spordiobjekti valdajat  Spordikoolituse ja –Teabe SA nõudmisel alusandmeid Spordiregistri spordi ehitiste alamandmekogus, mille tulemusel kehtestati neile tagasinõue kokku 46 954,38 euro ulatuses. Tagsinõutud summa osas teostati toetuse ümberarvestus. Täiendav toetus on Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme 28.07.2020. a korralduse nr 165 alusel taotlejatele ülekantud.

Meetme määrus

 

10.märts 2020  

Ilmus Eesti spordi aastaraamat 2019

ESR 2019 kaas 130.png

                    

Varasemast rohkem pilte ja graafiliselt esitatud statistikat!

Spordi aastaraamatute väljaandmise traditsioon Eestis sammub teist sajandit. Spordiajaloo tarvis on raamatu lehekülgedele talletatud 2019 aasta Eesti sportlaste medalivõidud ning täiskavanute, juunioride ja noorte Eesti meisrivõistluste tulemused. Aastaringi rubriigris on kronoloogiliselt ritta seatud enam kui 600 spordiaasta tähtsündmust. Lisandudnud on valik statistikat nii Eesti spordi kohta tervikuna kui maakondade ja spordialade vaates. Fakte ja hinnanguid illustreerivad fotod ja graafikud.

Loe lähemalt ja telli

Võistlustulemusi, mis raamatusse ei mahtunud vt http://www.spordiregister.ee/aastaraamat/2019

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Bänner2

iStock-484628252.jpg

.